Simul – z łaciny zna­czy razem, wspólnie.
Tak pod­cho­dzimy do pracy. Chcemy wspól­nie two­rzyć nie­po­wta­rzalne miej­sce, w któ­rym każdy czuje się bez­piecz­nie i ma moż­li­wość świa­do­mego rozwoju.

Nasz zespół to mło­dzi psy­cho­lo­dzy, peda­go­dzy i psy­cho­te­ra­peuci z sze­ro­kim doświad­cze­niem zdo­by­tym w naj­lep­szych ośrod­kach w Pol­sce. Pod­cho­dzimy do naszej pracy z pasją i zaangażowaniem.

Zależy nam na tym, by każdy kto do nas trafi, nie­za­leż­nie z jakiego powodu, czuł się akcep­to­wany i rozu­miany. Chcemy wspól­nie z posza­no­wa­niem indy­wi­du­al­no­ści każ­dej osoby szu­kać spo­so­bów roz­wią­za­nia pro­ble­mów, poma­gać zro­zu­mieć sie­bie oraz popra­wiać funk­cjo­no­wa­nie w otoczeniu.

Tym któ­rzy tego potrze­bują sta­ramy się towa­rzy­szyć i wspie­rać w ich codzien­nych zma­ga­niach z róż­nego typu pro­ble­mami, innym poka­zu­jemy naj­lep­sze roz­wią­za­nia w ich obec­nej sytuacji.
Razem, wspól­nie łatwiej jest żyć!

W ramach KLUBU MALUCHA zapewniamy:

 

Przy­kła­dowy plan dnia w Klu­bie Malucha

 

Orga­ni­za­cja zajęć w Klu­bie Malucha

Praca w Klu­bie Malu­cha odby­wać się będzie w dwóch gru­pach wie­ko­wych. Grupki będą liczyć max. 6 dzieci. Zależy nam by dzieci moż­li­wie dużo czasu spę­dzały na dwo­rze. Mamy do dys­po­zy­cji ogród z małym pla­cy­kiem zabaw. 150 metrów od Klu­biku jest duży park z pla­cem zabaw i ze sta­wami gdzie dzieci mogą kar­mić kaczki.

Wyży­wie­nie jest przy­go­to­wy­wane przez dyplo­mo­wa­nego tech­no­loga żywno­ści i die­te­tyka. Jest dosto­so­wane do potrzeb dzieci w tym wieku, z uwzględ­nie­niem indy­wi­du­al­nego zapo­trze­bo­wa­nia żywie­nio­wego każ­dego dziecka.

Cen­nik Klubu Malucha

1 godz. – 20 zł

20 godz. – 300 zł (do wyko­rzy­sta­nia w ciągu 30 dni)

50 godz. – 700 zł (do wyko­rzy­sta­nia w ciągu 30 dni)

Opłata mie­sięczna – codzien­nie godz. 7.30 – 15.15 — 1150 zł

Opłata za pół dnia (do 12 i od 11) – 900 zł

 

Soboty – czynne w godz. 10 – 18

 

Wpi­sowe

500 zł (opłata zawiera – roczne ubez­pie­cze­nie, wypo­sa­że­nie dziecka)

UWAGA – dla osób które zapi­szą się do Klubu Malu­cha do 1 grud­nia 2014. wpi­sowe wynosi tylko 100 zł

Wyży­wie­nie – 20 zł – 3 posiłki (śnia­da­nie, obiad, przekąska)

WSZELKIE INFORMACJE DODATKOWE POD NUMEREM TELEFONU 534 180 555